Friday, July 15, 2011

Salina olea le mea nae vali ai au mata

Ia o nai tamaiti e fiafia lava tamaiti i le vali, ae ua pei ua toe fiafia e toe vali atu ai ma latou foliga.  O Salina lea na valivali ona lana ata ae tei le vaai atu ua vali mai ma ona mata.  Hahaha pei ua vaai se mask ose super hero...Ia o Wonder Woman!!!!

No comments:

Post a Comment