Monday, July 11, 2011

Malo Tafale le faamalosi ,ile tapenaina o a tatou
nofoa.

No comments:

Post a Comment